MT-Byggteknikk AS ble etablert i 2005, og er i dag en del av konsernet MT-Gruppen AS. Bedriftens hovedkontor, lager og verksted er lokalisert i egne moderne lokaler på Sutterøy industriområde på Stjørdal. På folkemunne omtales totalentreprenørvirksomheten kun som MT.

Vi er i dag ca. 55 faste ansatte, de fleste med fagbrev i tømrer og betongfagene. Vi er godkjent lærlingebedrift og har pt. 5 lærlinger ansatt.

Vår administrasjon har solid erfaring og bred kompetanse på prosjektering, prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeplassledelse.

Vi har gode samarbeidspartnere på både gjennomførings- og rådgiversiden, hvor vi samlet kan tilby komplette leveranser på de aller fleste typer prosjekt.

Vi tar på oss de fleste typer oppdrag innenfor bygg og anlegg, her kan nevnes:

 • Totalentrepriser
 • Samspillsentrepriser
 • Delte entrepriser
 • Betongarbeider/ konstruksjoner/ anlegg. Her nevnes: Broer, kulverter, tunnelportaler, grunnmurer, støttemurer etc.
 • Mur-, puss- og flisarbeider
 • Betongrehabilitering, injisering, karbonforsterkning og de fleste typer av spesialarbeider
 • Kjerneboring og betongsaging
 • Offentlige bygg, bla. barnehager, skoler, helsebygg, bolig etc.
 • Næringsbygg
 • Boligbygg/enebolig/ leiligheter/ blokker
 • Mobilkran med fast kranfører

 

Unntak fra ISO 9001: 

Vi utfører ikke D&D (utvikling og designprosess), og vårt ledelsessystem inkluderer derfor ikke prosess for dette.

 

Forutsigbar

Fordi vi gir ikke kundene våre overraskelser og leverer rett kvalitet, til avtalt pris og tid!

 

Løsningsorientert

Fordi vi alltid ønsker å finne den smarteste løsningen for kunden. Vi forsøker etter beste evne å gripe mulighetene og håndtere utfordringene som kommer vår vei – på alle nivåer i selskapet.

 

KOMPETENT

Fordi vi har dyktige ansatte
med bred erfaring og vi bruker
kunnskap til å oppnå
nye mål.

MT-Byggteknikk arbeider forebyggende og langsiktig med helse, miljø og sikkerhet. Alle som jobber hos oss skal være trygge og ha det bra på jobben. Vi har et overordnet mål om 0 skader og ulykker! Alle ansatte har et ansvar for å ta vare på hverandre.

 

Vi jobber ut fra følgende prinsipper:

 • I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, samarbeidspartnere, kunder og utenforstående.
 • Vi skal sørge for at gjeldende lover og forskrifter til enhver tid etterleves.
 • Vi skal også ta vare på bedriftens utstyr og materiell, og at dette til enhver tid er i forskriftsmessig stand.
 • Vi skal sørge for at driften gir minst mulig påvirkning på det ytre miljø.
 • Våre produkter skal ha minimal påvirkning på miljø og brukerne.
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet, og planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.
 • Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet slik vi får en trygg og god arbeidsplass.
 • Vi tar fullstendig avstand fra diskriminering og rasisme, og ingen i vår bedrift skal forskjellsbehandles på grunn av:
 • Kjønn
 • Graviditet
 • Permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • Omsorgsoppgaver
 • Etnisitet
 • Religion og livssyn
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
 • Alder

MT-Byggteknikk har helt siden oppstarten arbeidet forebyggende og langsiktig med kvalitet som en integrert del av den daglige virksomheten. Policyen bygger på MT-Byggteknikks kjerneverdier og forretningsetiske retningslinjer. Målet med kvalitetsarbeidet er å levere produkter og tjenester med god kvalitet som tilfredsstiller kunders- og myndigheters krav. I 2024 begynte en prosess som skal ende med at bedriften blir ISO-sertifisert, som en ekstra kvalitetsgaranti for våre kunder.

 

Vi jobber ut fra følgende prinsipper:

 • Våre leveranser til kunder skal holde høy kvalitet, og vær gode referanser for fremtidige prosjekter.
 • Vi forplikter oss å overholde gjeldende lover og forskrifter, følge opp kundens krav i tillegg til våre egne kvalitetskrav.
 • Vi skal kontinuerlig arbeide med forbedring av arbeidsmetoder og prosesser, og ledelsessystemet skal videreutvikles tilsvarende, og med en tydelig struktur.
 • Vi skal sørge for at medarbeidere har riktig kompetanse til å lede og bidra i kvalitetsarbeidet internt, samt følge opp krav overfor leverandører.
 • Vi skal planlegge og utvikle effektive arbeidsmetoder til å kunne stå som et ansvarsfullt foretak.
 • Dialogen vår med kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter skal bygge på tillit og samarbeid.

MT-Byggteknikk erkjenner vår rolle og ansvar for å redusere vår påvirkning på miljøet, og ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid. Vi er forpliktet til å integrere prinsippene om bærekraftighet i alle våre operasjoner og aktiviteter, og kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon. Vi har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester.

 

Vi jobber ut fra følgende prinsipp:

 • Vi skal tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • Vi skal som et minimum tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Vi skal identifisere og redusere mulige kilder til forurensing.
 • Vi skal etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.
 • Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i MT-Byggteknikk.
 • Målet med miljøarbeidet er å oppnå klimanøytralitet, øke ressurseffektiviteten og fast ut miljø- og helsefarlige stoffer.
 • Med et ønske om kontinuerlig forbedring, involverer vi våre ansatte i arbeidet med å ta vare på miljøet rundt oss. Dette gjelder også underleverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter som kan bidra til at vi når vår ambisjon om å være en ledende grønn entreprenør.
 • Vi skal redusere skadelige utslipp fra våre prosjekter, maskiner og vertøy.
 • Vi skal være en pådriver for energieffektive løsninger og redusere utslipp av klimagasser.
 • Vi skal legge vekt på å benytte materialer som i størst mulig grad er klima- og mljøvennlige.

Åpen søknad

Vi i MT-Byggteknikk er kontinuerlig på jakt etter nye medarbeidere, med kunnskap  og engasjement.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger